Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2012 on laadittu tilanteessa, jossa talouden näkymät ovat synkentyneet varsin paljon viime keväästä. Lisävelkaantumisen ehkäiseminen ja kunnan tulojen ja menojen saattaminen tasapainoon ovat vaativia tehtäviä, joissa onnistuminen edellyttää viisasta ja pitkäjänteistä päätöksentekotaitoa, kykyä nähdä uusia mahdollisuuksia ja rohkeutta kokeilla uusia toimintamalleja.  Kysymys ei ole ainoastaan palveluiden järjestämisen tavasta, vaan yleisemmin organisaation kyvystä uusiutua. Uusista toimintamalleista esimerkkinä on vaikkapa talousarvioprosessi, jonka uudistamista Vihreä ryhmä lämpimästi kannattaa.

Organisaatiouudistuksen osalta Vihreä ryhmä ilmaisee kasvavan huolensa tavoitteiden toteutumisesta toivotulla tavalla. Tämän hetken valmistelun perusteella hierarkian madaltaminen ja keskijohdon vähentäminen eivät ole toteutumassa. Tuottavuusohjelman kytkeminen palvelu- ja organisaatiouudistukseen on perusteltua. Vihreä ryhmä edellyttää, että tuottavuusohjelman tuloksista raportoidaan valtuustolle säännöllisesti.

Palveluiden tuottamistapojen osalta kannatamme kokonaisvaltaisen palvelustrategian laatimista mahdollisimman pian. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen osalta on pohdittava mitä tehdään ja tehdäänkö asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Emme halua ulkoistamista, ostopalveluita tai palveluseteleitä itsetarkoituksellisista tai ideologisista syistä vaan tavoitteena tulee olla kuntalaisen paras, Kuten aiemminkin olemme tuoneet julki, ei julkisen ja yksityisen palvelutuotannon ei tule olla joko tai, vaan sekä että -kysymys. Kuitenkaan esimerkiksi terveysasemien yksityistäminen niiden toiminnassa tai johtamisessa ilmenevien puutteiden vuoksi ei ole oikea ratkaisu, vaan Vihreä ryhmä edellyttää välitöntä ongelmiin puuttumista ja toimintatapojen uudistamista.

Palvelustrategiaa laadittaessa hankintaosaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Palveluiden kilpailuttamiseen liittyy myös yhteiskuntavastuu, se, miten kaupunki toimii työnantajana ja toisaalta mahdollistaa ja kannustaa yrittäjyyteen. Viime aikoina uutisoitu sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus harmaan talouden ylläpitäjänä asettaa kaupungille entistä vaativamman haasteen paitsi laadun niin myös yrityksen yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutumisen valvonnan suhteen. Voidaankin kysyä viekö valvonnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kilpailutuksesta saatavan taloudellisen hyödyn.

Oman palvelutuotannon laadun ja tuottavuuden tärkein tekijä on osaava henkilöstö. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota hyvällä johtamisella ja erilaisilla kannustejärjestelmillä. Talousarvioon kirjattu tavoite henkilöstösäästöistä mm. sairauspoissaolojen vähentymisen ja palkattomien virkavapaiden kautta on erityisen haastava.

Näemme positiivisena sen, että mm kaupunginhallituksen määrärahoja on sopeutettu edes osin taloustilanteen mukaisesti. Uskomme, että kuntalainen ei olisi pahastunut vielä napakammastakaan edustusmenojen karsimisesta.

Käsiteltävänä olevaan talousarvioon on sisällytetty palkkaratkaisun vaikutukset palvelualueilla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteiset indeksikorotukset ja mm. lastensuojeluun ja työllisyyspalveluihin osoitettujen määrärahojen lisäys mahdollistettiin osoittamalla veroprosentin noston tuottamista euroista osa näiden palveluiden turvaamiseksi.  Edelleenkään  talousarviossa  ei kyetä huomioimaan lähestulkoonkaan kaikkia palvelutarpeita. Eräänä yksityiskohtana toteamme, että sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta luovutaan kokonaan Tarpeen kattamiseksi tullaan käymään neuvotteluja palveluliikenteen lisäämisestä. Määrärahan pyyhkiminen yli talousarviokirjasta ei todellakaan poista kuljetuspalveluiden kasvavaa tarvetta ja on ristiriidassa valitun strategian kanssa, jossa tavoitteena on tukea vanhusten mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään.

Olemme tyytyväisiä omaishoidon tuen alimman maksuluokan säilyttämiseen. Päätös on mielestämme viisasta taloudenpitoa.

Sivistyspalveluiden osalta meitä ilahduttaa mm. kirjastoverkon säilyttäminen nykyisellään samoin kuin palvelualueen määrärahojen mahdollistama käsityöläispihan avaaminen ja erillismuseoiden toiminnan turvaaminen.

Joukkoliikenteen riittämätön tuki merkitsee lippuhintojen nousua viidellä prosentilla. Lisätuen kattamiseksi olemme valmiit luopumaan rallien rahoittamisesta ja lentoliikenteen tukemisesta.  Näemme ristiriitaisena ja hyväksytyn ilmasto-ohjelman vastaisena sen, että verovaroin tuemme lentoliikennettä. Edellä mainituista asioista tulemme tekemään muutosesitykset.

Kaupungin tulee näyttää mallia toimimalla ilmaston ja ympäristön kannalta vastuullisesti. Kuntalaisia on ohjattava ja motivoitava ekologiseen elämäntapaan. Edellytämme, että lautakuntien, liikelaitosten johtokuntien, mutta yhtiöiden hallitusten päätöksenteossa ilmastovaikutukset arvioidaan ja toimitaan ilmastonmuutosta ehkäisevästi.

Näillä huomioilla ja  edellä mainituin muutosesityksin  Vihreä ryhmä on valmis hyväksymään kaupunginhallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2012 .

 

 

Meri Lumela, ryhmäpuheenjohtaja