VIHREÄN RYHMÄN PUHEENVUORO 24.10.2011

Vihreä ryhmä jakaa vakavan huolen kaupunkimme taloudesta tilanteessa, jossa erityisesti kuntatalouden ennakoidaan kehittyvän jatkossakin varsin heikosti. Kaupungin velkaantuminen tulee saada hallintaan ja talous vakauttaa. Vihreät ei ole missään tapauksessa lisävelan ottamisen puolesta. Vihreässä ryhmässä edellytämme, että samalla, kun kannamme vastuuta kaupungin kilpailukyvystä, pidämme huolta yksittäisten ihmisten ja perheiden asumisen ja elämisen mahdollisuuksista elinkustannusten, kuten energian ja veden hintojen, noustessa ja siitä, että palvelut ovat yhdenvertaisesti saavutettavissa varallisuudesta riippumatta.

Kaupungin tulee näyttää mallia toimimalla ilmaston ja ympäristön kannalta vastuullisesti. Kuntalaisia on tiedotettava ja motivoitava ekologiseen elämäntapaan.. Kaipasimme kaupunginjohtajan
talousarvioesitykseen mainintoja siitä, kuinka Jyväskylässä edetään elokuussa hyväksytyn ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Etenkin, kun ilmasto-ohjelman toimenpiteistä ja toteuttamisesta ei välttämättä synny lisäkustannuksia, vaan kysymys on ennen kaikkea toimintatapojen muutoksesta
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä karsintaa on kohdennettu erityisesti sosiaali- ja
terveyspalveluihin. Tehostaminen on tarpeen, mutta on myös rehellisesti kysyttävä voidaanko
ehdotetuilla resursseilla turvata riittävä ongelmia ehkäisevä painotus mm. lasten ja perheiden
palveluissa.. Mielestämme lisäresursointia tarvitaankin ennen kaikkea sosiaali- ja
terveyspalveluiden lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi. Talousarvioesitykseen on myös sisällytettävä indeksikorotukset ja tulevan palkkaratkaisun kustannusvaikutukset. Edellytämme, että lopulliseen talousarvioon kirjattavat toiminnalliset tavoitteet sovitetaan annettuun resurssiin nähden realistisiksi ja toimintaa todella ohjaaviksi tavoitteiksi.

Lisämenojen kattamiseksi olemme valmiit luopumaan rallien rahoittamisesta,  lentoliikenteen tukemisesta ja lentokenttäkuljetusten järjestämisestä verovaroin.  Näemme ristiriitaisena ja ilmasto-ohjelman vastaisena sen, että verovaroin tuemme lentoliikennettä, samalla kun kaupungin tuki bussiliikenteelle ei riitä estämään lippuhintojen nousua .

Myös erilaisia tukia, avustuksia ja hanketoimintaa on tarkasteltava uudelleen ja pyrittävä löytämään niistä rahoitusta  lisätarpeiden kattamiseen. Kireässä taloustilanteessa on syytä karsia mm. eri tahojen edustuskuluja ja odotamme mm kaupunginhallituksen sopeuttavan omia määrärahojaan tulevalle vuodelle. Kaiken kaikkiaan talousarvioon sisältyvä menokohtien tulisi olla nykyistä läpinäkyvämpiä ja yksityiskohtaisempia, jotta niitä voidaan oikein arvioida ja arvottaa.

Myös liikelaitoksilta tulee vaatia tulosta ja niiden toimintaa on voitava arvioida tuottavuuden näkökulmasta nykyistä paremmin.
Vihreä ryhmä näkee, että talouden, mutta myös toiminnan hyvän laadun turvaamiseksi on koko organisaation toimintatapoja kehitettävä. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen osalta on pohdittava mitä tehdään ja tehdäänkö asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Emme halua ulkoistamista, lisää ostopalveluita tai palveluseteleitä itsetarkoituksellisista tai ideologisista syistä vaan tavoitteena tulee olla kuntalaisen paras,  Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon ei tule olla joko tai -kysymys vaan sekä että -kysymys.  On uskallettava kokeilla uusia toimintamalleja.
Vihreässä ryhmässä olemme valmiit kilpailuttamaan rajatusti ja kokeiluluontoisesti palveluita. Mahdollisia kokeiluja tulee tarkoin arvioida asiakas-, henkilöstö-, talous- ja prosessinäkökulmista. Myös palveluseteleiden lisääminen ja niiden käytön laajentaminen edellyttää riittävää ja riippumatonta arviointitietoa. Mikäli niihin hyvin harkitusti turvaudutaan, tulee palveluohjauksesta ja tuotetun palvelun laadun arvioinnista huolehtia erityisen hyvin.  Uusien toimintamallien kokeilusta huolimatta tulee oman palvelutuotannon hyvä laatu ja riittävä määrä olla palveluiden järjestämisen lähtökohta vastaisuudessakin.

Jos ja kun kilpailuttaminen lisääntyy, tulee sen vaatimasta erityisosaamisesta huolehtia koko kaupunkiorganisaatiossa.

Vanhuspalveluiden osalta olemme huolestuneita miten tavoitteena oleva kotona mahdollisimman pitkään asuvien vanhusten riittävä ja hyvä hoiva voidaan taata esitetyillä resursseilla..

Haluamme säilyttää omaishoidontuen alimman maksuluokan. Suun terveyden hoidon lakisääteiset palvelut tulee turvata. Näemme myös erityisryhmien, kuten päihdeäitien hoidon turvaamisen
ennen muuta kustannuksia ehkäisevänä toimenpiteenä.

Erikoissairaanhoidon voi odottaa pysyvän annetussa menokehyksessä tulevana vuonna. Erikoissairaanhoidon toiminnassa omistajaohjausta tulee edelleen täsmentää.
Työllisyyden parantamiseen pitää löytää keinoja ja palveluita on edelleen kehitettävä
suuntaan, jossa niiden avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Työllisyyspalveluiden sijoittumista uudessa organisaatiossa tulee pohtia ennakkoluulottomasti uudenlaisen toimintamallin kehittämiseksi.

Tietohallinnon kehittämistavoitteena on toteuttaa palvelualuekohtaisia
tietojärjestelmäuudistuksia. Mielestämme tässä yhteydessä tulee edelleen selvittä
mahdollisuus käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Vihreiden mielestä tietohallinnon palveluiden kustannusten tulee olla yksilöityjä ja läpinäkyviä ne tulee voida kilpailuttaa.

Kaupungin investointiohjelma on karsittunakin mittava. Tarvittavat investoinnit terveellisten
ja turvallisten olosuhteiden takaamiseksi on tehtävä, niistä ei voi, eikä saa tinkiä. Olemme valmiita siirtämään edelleen uusien investointien aloittamista, jos karsittavaa vielä löytyy. Palvelualueiden kustannuslisäyksistä tulevalle vuodelle suuri osa koostuu sisäisten vuokrien korotuksista. Mielestämme  investointitarpeita pitää kyetä tarkastelemaan entistä kokonaisvaltaisemmin ja sitä kautta tilojen käyttöastetta tulee määrätietoisesti nostaa sijoittamalla innovatiivisesti toimintoja yhteisiin tiloihin.
Kaupunkilaiset arvostavat kulttuuripalveluita viihtyisyyttä ja henkistä hyvinvointia lisäävinä peruspalveluina. Kirjastoille on laadittu kulttuurilautakunnan päätöksellä kehittämissuunnitelma, jota tulee edelleen suunnitelmallisesti toteuttaa. Suunnitelmaan ei  kuulu kirjastojen lakkauttaminen, vaan niiden kehittäminen.

Museotoimen osalta kaupunkikuvaa oli tarkoitus elävöittää kaupunkilaispihan
käsityöläiskortteleilla ja pitää avajaiset kaupungin juhlavuonna.  Rahoituksesta puuttuu 23.000 €. Esitämme, että hanke viedään loppuun kaupunginhallituksen määrärahan turvin.

Kulttuurilaitosten osalta niille osoitetut leikkaukset ovat ristiriidassa sovitun kolmivuotis-budjetoinnin kanssa. Kustannussäästöjä  voidaan saada kulttuurilaitosten markkinointi-,  talous- ja henkilöstöhallintoa järkeistämällä.
Perusopetuksen oppilasmäärä on kääntymässä ennusteen mukaiseen nousuun ja kasvava
oppilasmäärä tulee huomioida resursoinnissa. Hyvä varhaiskasvatus ja perusopetus on erittäin halpa peruspalvelu, johon sijoitetut eurot ovat tuottava sijoitus tulevaisuuteen.
Oman palvelutuotannon laadun ja tuottavuuden tärkein tekijä on osaava ja työstään
voimaantuva henkilöstö. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota mitoittamalla
työtehtävät oikein, hyvällä johtamisella ja erilaisilla kannustejärjestelmillä.
Palveluorganisaation uudistaminen on todellinen mahdollisuus madaltaa hallintorakenteita, parantaa palveluita ja vähentää kustannuksia. Toimintatapojen muuttamiseksi on johtamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota kaikilla tasoilla. Uudistuksen tavoitteista onkin pidettävä määrätietoisesti huolta.