Jyväskylän kaupunginvaltuusto 18.2.2008

Asia 20, Kuntajakoselvitys ja uuden kunnan perustaminen

Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa puheenjohtaja, valtuusto ja muut kuulijat!

Jyväskylän vihreä valtuustoryhmä on yhtenäisesti ja pitkään ollut sitä mieltä, että Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti tulee yhdistää. Siksi olemme iloisia tästä merkityksellisestä päivästä, jolloin
voimme ilmaista selkeän kannatuksemme uuden kunnan perustamiselle.

Kunnat ovat jo kauan muodostaneet yhtenäisen asuin- ja työpaikka-alueen.

On erinomaista, että mm. yhdyskuntarakennetta päästään suunnittelemaan ilman kuntarajoja. Näin mahdollistuvat vihreitten keskeisinä pitämät edistysaskeleet: yhdyskuntasuunnittelu ja -rakentaminen ekologisesti kestävälle pohjalle sekä joukkoliikenteen kehittäminen.

Kuntien hallinnollinen yhdistyminen on luonteva jatko sille, mitä asukkaat
arkipäivän elämässään jo toteuttavat. Kaikessa kehittämistyössä monipuolinen
ja voimakas seutukeskeisyys on vähentänyt kuntarajojen merkitystä viimeisten
10 v. kuluessa. Nekin kunnat, jotka kieltäytyvät liittymästä naapureihinsa,
joutuvat järjestämään osan palveluistaan yhdessä. Nämä erilliset
yhteistoimintarakenteet johtavat helposti demokratiavajeisiin.
Hallinnollisesti yhtenäisiä, suurempia kuntia kuntalaiset voivat ohjata
viime kädessä paremmin kuin pienempiä, useilla erillisrakenteilla
yhteistyötä tekeviä ja lopulta näennäisen itsenäisiä kuntia.

Uuden kaupungin synnyttämistä on viety läpi juoksuvauhtia maalaiskunnan
kanssa vain vajaan vuoden maratonina. Jos tänään päätös uudesta
kuntarakenteesta syntyy, muutosvauhti näyttää vain kiihtyvän, mm. ylimmän
johdon organisaatio pitäisi olla reilun kuukauden päästä jo luotu. Muutama
vuosi sitten Jyväskylä kävi läpi syvällisen hallinnon uudistuksen. Silloin
vuoropuhelu oli hyvin aktiivista valtuuston kanssa. Nyt vaikuttaa, että
vastaavaan yhdessä pohtimiseen ei aiota antaa aikaa. Meistä vihreistä on
siksi huolestuttavaa, mitä ongelmia uuteen rakenteeseen näin kovalla
kiireellä kenties leivotaan sisään.

Tässä vaiheessa on vasta sovittu muutosprosessin suurista kehyksistä. Jos ja
kun tästä päivästä alkaen on tiedossa varma kuntien yhdistyminen, käynnistyy
syvällisempi rakenteitakin koskeva muutostyö. On mm. mietittävänä,
sijoitetaanko päivähoitopalvelut sivistystoimen alle vai sälytetäänkö ne
entisessä rakenteessa sosiaali- ja terveystoimessa. Vihreät näkevät
uudistamisessa myönteisiä mahdollisuuksia. Kirjastotoimen siirtäminen
opetustoimen yhteyteen on myös harkinnan arvoista. Vihreät katsovat, että
ympäristöterveydenhoidon hallinnollinen paikka on ympäristöosastolla. Näin
siksi, että Jyväskylässä malli on havaittu toimivaksi ja siinä on
merkittäviä synergiaetuja rakennustarkastuksen kanssa.

Uudessa kunnassa kaupunkissuunnittelulautakunta jaetaan tekniseen
lautakuntaan ja kaupunkisuunnittelulautakuntaan (kaavoitusasiat), eli
otetaan huomioon uuden kunnan suuremmat tarpeet suunnittelulle ja
rakentamiselle.

Tässä uuden kaupungin hallinnollisessa muutostyössä me vihreät haluamme
painottaa seuraavia periaatteita:

Sosiaali- ja terveydenhuollossa vahvistetaan painopisteen siirtymistä
ennaltaehkäisevään työhön mm. lapsiperheiden kotipalveluita tarjoamalla.

Palveluiden taso määritetään sen kunnan tasolle, missä palvelu on parasta.
Tämän periaatteen mukaisesti luovutaan lasten liikunta- ja
harrastuspaikkamaksuista ja mm, vammaisten palvelut järjestetään parhaimman
tason mukaisesti koko uudessa kunnassa. Samoin otetaan käyttöön
maalaiskunnan hyvät käytännöt hankkia rakennuskohteiden sekä kuntalahjojen
taideteokset oman alueen taiteilijoilta. Henkilöstöpolitiikan ylin periaate
tulee olla palveluiden laadun säilyttäminen ja kehittäminen.

Demokratian ja osallisuuden vahvistamiseksi lautakuntapaikkoja mieluummin
runsastetaan kuin vähennetään aiempaan verrattuna.

Kansalaisyhteiskuntaa ja osallistamista vahvistetaan kolmannen sektorin
ottamisella entistä vahvemmin yhteistyökumppaniksi.

Toimivana ratkaisuna vihreät näkevät erityyppiset neuvottelukunnat,
työryhmät ja projektit, joilla esim. alueen kaavoitusta tai lähipalvelujen
parantamista voidaan selvittää ja ideoida. Samoin kulttuuri-, liikunta- tai
nuorisoasioita on mielekästä kehittää mahdollisimman laajoja piirejä
osallistaen teemakohtaisiin toimintamalleihin. Näillä tulee olla myös
viranhaltijaresursseja eikä niitä tule tuottaa vain satunnaisella
vapaaehtoistyöllä. Hyviä esimerkkejä on nähty mm. Jyväskylän
kaavoitustoimiston järjestämissä asuinalueittaisissa kehittämisprojekteissa,
koulukohtaisissa johtokunnissa ja vanhempaintoimikunnissa.

Talous

Uuden kunnan taloutta tulevat rasittamaan erittäin suuret
investointitarpeet. Kuntajakoselvityksessä esitettiin kestävän talouden
tavoitteet. Hyvä taloudenhoito tuleekin olla kunnan peruspilari, mutta se
tarkoittaa lähivuosina monista halutuista ja tärkeistäkin korjaus- ja
uusinvestoinneista pidättäytymistä. Ryhmämme ehdottaa uuden kunnan
veroprosentin pientä korotusta 18,75 %, jolloin osa investointitarpeista
voidaan purkaa tämän lisätulon avulla.

Kestävä kehitys ja energiahuolto

Ilmastonmuutos asettaa tiukkenevat vaatimukset koko seutua koskevalle
yhdyskuntasuunnittelulle ja liikennepolitiikalle. Ilmastonmuutokseen
varautuminen on jatkossa välttämätön osa kuntapolitiikkaa. Isompi kunta
antaa paremmat mahdollisuudet suunnitella ja järjestää asuminen ja palvelut
kestävästi siten, että joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttö
lisääntyy. Kotitalouksien energiaremontteja on lisäksi tuettava
voimakkaasti. Matalaenergiarakentamista pitää suosia myös kaavoituksella.

Myös uudessa Jyväskylässä keskeinen keino vähentää hiilidioksidipäästöjä on
lisätä puunkäyttöä turpeen sijasta sähkön ja lämmön yhteistuotannossa,
tuulivoimaa ja energiakasvien viljelyä. Raideliikenteen mahdollisuudet on
hyödynnettävä paikallisesti niin henkilöliikenteessä kuin voimalaitoksemme
puunkäytön lisäämisessä.

Kulttuuria vahvistamalla rakennetaan vihreiden mielestä kuntalaisten
elämänlaatua ja samalla uuden kaupungin imagoa. Esim. lasten
kulttuuriaittatoiminta tulee vakinaistaa, konserttisali rakentaa ja
kulttuuristen suurtapahtumien saamiseksi on tehtävä uusia avauksia.
Sivistystä osoitetaan myös saattamalla löytöeläimistä huolehtiminen
asialliselle tasolle. Muutosvaiheen yksi tärkeimpiä onnistumisen avaimia on
sen johtaminen: Toivomme hyvän ilmapiirin luovan edellytykset niin
rivityöntekijän kuin johtavien henkilöiden jaksamiselle uittaa suuri
kuntalaivamme uusille ulapoille.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta:

Kaija-Leena Kaijaluoto

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja