VALTUUSTOALOITE 17.9.2005

Neste Rally -tapahtumasta Jyväskylän kaupungille koituvien kustannusten selvittämiseksi

Neste Rally -tapahtuman järjestäjät ovat valinneet tapahtuman pitopaikaksi edelleen Jyväskylän seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Ralleista pitävä väestö, niistä hyötyvän liike-elämän edustajat ja kaupungin johto ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä. Tapahtuma valitettavasti aiheuttaa myös monia haittoja ja kustannuksia velkaiselle kaupungillemme.

Me Vihreän liiton valtuustoryhmä pyydämme kaupunkia selvittämään kuntalaisille läpinäkyvästi, kuinka paljon tapahtumaa tuetaan verovaroista. Eri kanavia myöten rallien järjestämiseen myönnetyt avustukset, kuten kaupungin omat, Keski-Suomen Liiton ja Jykesin kautta annetut tuet tulisi luetteloida, jotta kokonaisuus hahmottuisi. Suorat avustukset ovat kuitenkin vain pieni osa kaupungin vastuusta tapahtumasta koituviin kustannuksiin. Edellytämme, että meille kerrotaan lisäksi hallinnonaloittain eriteltynä tapahtuman valmistelun, sen aikaiset ja siitä myöhemminkin koituvat todelliset kustannukset.

Kaupungin työntekijät esim. suunnittelevat tapahtumaa, tekevät liikennejärjestelyjä, ylläpitävät suurempaa kriisi- ja terveydenhuoltovalmiutta sekä jälkeenpäin vastaavat katujen siivouksesta puistojen ja viheralueiden kohentamisesta jne. Paljonko siis kuluu työntekijöiden kallista työaikaa tai käytetään ostopalveluita?

Tapahtumakeskuksena toimii Paviljonki, jonka tilavuokria subventoidaan samaan aikaan, kun kaupunki tukee Paviljongin toimintaa korottomin lainoin ja suoralla tuella. Vuokravertailun mahdollistamiseksi olisi saatava tietoa, mitä muita tapahtumia on esim. tänä vuonna subventoitu vastaavasti kuin Neste Rallyä.

Jyväskylässä 17.9.2005

Vihreä valtuustoryhmä

Kaija-Leena Kaijaluoto
Risto Rönnberg
Jouni Vauhkonen
Tuomas Viskari
Tuija Mäkinen
Anna Autere
Jukka Ammondt

Valtuustolle 10.4.2006 annettu esittelyteksti:

KAIJA-LEENA KAIJALUODON YM:N VALTUUSTOALOITE NESTE RALLY -TAPAHTUMASTA
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGILLE KOITUVIEN KUSTANNUSTEN SELVITTÄMISEKSI

Aikaisemmat käsittelyt Kaupunginhallitus 10.4.2006/145
(Asian valmistelija Timo Koivisto, p. 624 263)

Kaupunginvaltuutettu Kaija-Leena Kaijaluoto ym. allekirjoittaneet ovat 17.9.2005 tehneet otsikon mukaisen valtuustoaloitteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.10.2005 yhteistyösopimuksen AKK Sports Oy:n kanssa rallin maailmanmestaruusosakilpailujen järjestämisestä vuosina 2006-2008. Tässä yhteydessä selvitettiin myös rallien järjestämiseen osallistumisen ja toimintaympäristön kehittämisen kaupungille aiheuttamia kustannuksia:

Neuvotteluiden perusteella rallin maailmanmestaruusosakilpailujen pysyminen Jyväskylässä edellyttää jonkin verran lisäpanostuksia tapahtuman toimintaympäristön kehittämiseen. Kokonaisuudessaan rallien järjestämisen kustannukset kaupungille muodostuvat tapahtuman käyttöön annettavien tilojen
vuokrista, investoinneista erityisesti Killerin super-erikoiskokeen kehittämiseen sekä järjestely- yms. töistä Killerin ja Lutakon alueella.

Kustannuksiin osallistuvat kaupungin lisäksi Keski-Suomen liitto, Jykes Oy, Keskimaa, Jyväskylän Messut, Keskisuomalainen ja mahdollisesti muutamat muutkin keskisuomalaiset yhteisöt, jotka saavat vastineeksi osuutensa ralleihin liittyvästä näkyvyydestä. Lopulliset neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa käydään AKK Sports Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Järjestelykustannukset ovat 272 300 euroa vuodessa ja kumppaneilta saatavat tulot noin 160 000 euroa, joten kaupungin osuudeksi jää noin 110 000 euroa vuodessa.

Kertaluonteiset investointikustannukset ovat 100 000 euroa, joiden kattamiseen on haettu EU-rahoitusta.

Kustannusarvio

Paviljongin vuokrat 90 000
Killerin järjestelyt 115 000
Muut järjestelyt 15 000
Järjestelyraha 35 000
Varasto, toimisto 17 300

Yhteensä 272 300

Tulot 160 000

Investoinnit 100 000?

Tämän vuoden talousarvio valmisteltiin tuolloin valtuustolle esiteltyjen lukujen pohjalta eikä niiden tarkistamiseen ole ilmennyt tarvetta.

Aloitteessa toivotaan edellä mainittujen lukujen lisäksi tietoa kustannuksista, joita kaupungille aiheutuu tapahtuman suunnittelusta, liikennejärjestelyistä, normaalia suuremman kriisi- ja terveydenhuoltovalmiuden ylläpidosta sekä katujen siivouksesta ja puistojen ja viheralueiden kohentamisesta.

Kaupungin johdon työaikaa kuluu rallien osalta ennen kaikkea sopimusneuvotteluihin sekä niihin liittyvien asioiden valmisteluun kuten myös yhteydenpitoon AKK Sports Oy:n kanssa sopimuskauden aikana. Kaupungin johto, viestintä ja muutamat toimistohenkilöt käyttävät työaikaansa myös
tapahtumaan liittyvän näkyvyyden hyödyntämisen suunnitteluun sekä erilaisten sidosryhmätapaamisten ja vierailuiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Työtunneista ei ole nähty tarpeelliseksi pitää kirjaa, joten
kustannusarviota on mahdotonta esittää.

Kilpailureittien ja tapahtumapaikkojen suunnitteluun osallistuminen työllistää kaupungin osalta jonkin verran katu- ja puisto-osaston henkilökuntaa. Nämä työt laskutetaan tuntikirjanpidon perusteella rallien
järjestelymenoista eli ne sisältyvät edellä kerrottuun rallien kustannusarvioon.

Kustannuksia aiheutuu myös ralliseminaareista, rallien yhteyteen järjestetyistä vip-tilaisuuksista ja vieraanvaraisuudesta sekä ralleihin liittyvästä markkinointinäkyvyydestä. Näistä aiheutuu kustannuksia
kaupungille vuosittain noin 25 000 euroa.

Kaupungin kriisi- ja terveydenhuoltovalmiutta kohotetaan rallien takia siten, että terveyskeskuspäivystykseen lisätään rallien aikana 24 tuntia sekä sairaanhoitajan että lääkärin työpanosta. Tästä aiheutuva kustannus on enintään 4 000 euroa. Koska käytännössä noin puolet päivystyksessä
kävijöistä on ulkokuntalaisia, saadaan tästäkin rahasta noin puolet perittyä takaisin.

Valtuustoaloite jaetaan jäsenille esityslistan ohella.

Kaupunginjohtaja Anderssonin ehdotus:

Kaupunginhallitus saattaa edellä olevan selvityksen valtuuston tietoon ja ehdottaa, että valtuusto katsoo suoritetut toimenpiteet tässä vaiheessa riittäviksi tehdyn valtuustoaloitteen johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.