Jyväskylän Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

 

Jyväskylä – kestävän tulevaisuuden kaupunki

Kestävyys on ihmisen ja ympäristön välistä tasapainoa. Vihreät haluaa edistää ihmisten yhdenvertaista oikeutta hyvään elämään ja varjella luonnon monimuotoisuutta koko Jyväskylässä. Meille on tärkeää, että kotikaupungissamme asukkailla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa ja päätöksenteossa asiat valmistellaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

 

Ihmisten hyvinvointi on Jyväskylän vahvuus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä myös tulevaisuudessa. Jokainen on joskus avun tarpeessa sairauden tai vaikean elämäntilanteen takia. Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen tuki ovat paras keino parantaa asukkaiden elämänlaatua. Esimerkiksi lapsiperheiden auttamisessa liian pitkä viive aiheuttaa myöhemmin suurempia kustannuksia.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut lisäävät hyvinvointia. Haluamme vaalia kirjastoja ja museoita sivistyksen perustana ja asukkaiden yhteisenä olohuoneena. Kaikille lapsille ja nuorille tulee taata mahdollisuus harrastamiseen.

Vanhusten hoitoon on osoitettava riittävät voimavarat ja omaishoitajien jaksamisesta on pidettävä huolta.

 1. Varmistetaan  palveluiden laatu vaikuttavuusarvioinnilla ja edistetään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua palveluita koskevaan päätöksentekoon.
 2. Edistetään esteettömyyttä ja asukkaiden tasavertaista osallistumista kulttuurielämään. Lisätään liikkuvia palvelu- ja hoitoyksiköitä saavutettavuuden varmistamiseksi.
 3. Pidetään palvelut asukaslähtöisinä: helposti saavutettavissa ja käytettävissä.

 

Hyvä koulutus kuuluu kaikille

Suomen menestys koulutuksen kärkimaana perustuu ihmisten yhdenvertaiseen oikeuteen oppia ja saada koulutusta. Jyväskylässä tasokasta opetusta on tarjottava kaiken ikäisille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Päätöksenteossa on hyödynnettävä viimeisintä tutkimustietoa. On taattava riittävä erityisopetuksen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon tuki erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille.

 1. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, josta ei tule tinkiä. Tuetaan perheiden aitoa mahdollisuutta valita lastensa hoitomuoto.
 2. Hyvä perusopetus antaa mahdollisuuden turvalliseen kasvuun ja eväät elämänmittaiseen oppimiseen. Huolehditaan koulutuksen voimavaroista. Puututaan syrjintään ja kiusaamiseen tehokkaasti ja vaikuttavasti.
 3. Nuorille on taattava laadukas koulutus. Koulutuksen rahoituksen alasajo lopetetaan ja varmistetaan Jyväskylän toisen asteen oppilaitoksissa edellytykset laadukkaalle opetukselle.
 4. Sisäilmaongelmat ovat merkittävä terveysriski. Varmistetaan oikeus oppia ja opettaa terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä.

 

Osaamisella työllisyyttä ja elinvoimaa

Kestävä talous on paras työllistäjä ja elinvoiman perusta. Korkeatasoinen tutkimus- ja kehitystyö, ympäristöystävällisyys ja uudenlaiset ratkaisut energiantuotannossa, liikenteessä ja elintarviketuotannossa tuovat uutta työtä.

Vihreä elinkeinopolitiikka tukee pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja korkean osaamisen yrityksiä, sillä 2000-luvulla työpaikat syntyvät tällaisiin yrityksiin. Jyväskylän tulee olla houkutteleva paikka asiantuntija- ja tutkimustoiminnalle. Tulevaisuudessa kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja energiantehokkuuteen perustuva yritystoiminta voi olla vientivalttimme.

 1. Otetaan huomioon kaupungin kilpailutuksissa paikalliset tuottajat ja ammattilaiset. Osatarjousten mahdollistaminen tukee paikallista yritystoimintaa, esimerkiksi lähiruoan tuottajia.
 2. Lisätään kaupungin, oppilaitosten ja elinkeinoelämän vuoropuhelua: järjestetään työssäoppimisen mahdollisuuksia ja yritysneuvontaa.
 3. Tyhjät liiketilat eivät ole kenenkään etu: tarjotaan pop-up tapahtumia opiskelijoille, käsityöläisille, aloitteleville yrityksille ja tutkimusryhmille uusien tuotteiden ja keksintöjen esittelyyn.

 

Monimuotoisen luonnon kaupunki

Teemme päätöksiä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi rakentamisessa ja julkisissa hankinnoissa. Tuemme resurssiviisaan Jyväskylän kehittymistä kestävän tulevaisuuden kaupungiksi. Edistyksellisellä kaupunki- ja liikennesuunnittelulla lisäämme viihtyisyyttä ja vähennämme sekä ilmastonmuutoksen syitä että sen vaikutuksia.

Suojellaan luonnon monimuotoisuutta, tuetaan uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä parannetaan jätteiden ja raaka-aineiden kiertoa. Lisätään kaupunkivihreää – hyvä ympäristö lisää myös hyvinvointia.

 1. Perustetaan Jyväskylään 100 hehtaaria uusia  luonnonsuojelualueita 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Lisätään luonnon monimuotoisuutta kaupungin viheralueilla.
 2. Edistetään uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöissä ja helpotetaan kestäviä energiaratkaisuja kotitalouksissa ja yrityksissä.
 3. Varmistetaan joukkoliikenteen toimivuus Jyväskylän seudulla. Edistetään pyöräilyä ja mahdollisuutta asumiseen, työssäkäyntiin ja vapaa-aikaan ilman omaa autoa.