MAL-kaupunkiseudut, seitsemän suurinta kaupunkiseutua, eli yhdeksän suurinta kaupunkia ovat koko maan kehittämisen ja kehittymisen kannalta keskeisessä roolissa.  

MAL-sopimuksella edistetään Jyväskylän kaupunkiseudun elinvoimaa ja kilpailukykyä, turvataan tarvetta vastaava asuntotuotanto ja vastataan ilmastohaasteisiin erityisesti edistämällä kestävää yhdyskuntarakennetta ja kestäviä liikkumisen mahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön hiilineutraalisuutta, varmistaa luontoarvojen säilyminen sekä turvata asuinympäristöjen monimuotoisuus ja sosiaalinen kestävyys.  

Asumiseen, liikenteeseen ja erityisesti maankäyttöön liittyvät kysymykset ja ratkaisut korostuvat kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa, kun nyt elämme sote-uudistuksen jälkeistä aikaa. 

Sopimukselle asetetut tavoitteet konkretisoituvat hyvin MAL-kehityskuvassa, joka on ansiokas, kahdeksan kunnan yhteinen viisaasti usealle vuodelle jaksotettu suunnitelma alueen yhdyskuntarakenteesta, viherrakenteesta ja liikennejärjestelmästä.  

Kehityskuvan laadinnassa on hyödynnetty resurssiviisaasti seudun aiempia maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia selvityksiä ja suunnitelmia. Suunnitelmassa on tunnistettu alueemme vahvuudet, mahdollisuudet, mutta myös kehittämistarpeet, jotka edellyttävät esimerkiksi raide- ja tieinvestointien osalta mitä suurimmassa määrin meiltä myös valtakunnallista edunvalvontaa. Suunnitelman kärkitoimenpide-ehdotukset on laadittu hyvässä yhteistyössä kuntien kesken.  

Erityistä kiitosta voi antaa suunnitelmaan sisällytetyistä seurantaindikaattoreista, joiden kautta toimenpiteet ovat arvioitavissa ja mitattavissa ja siten vaikuttavuudesta saadaan tärkeää tietoa. Aineiston käytettävyyttä lisää se, että suunnitelma siirretään digitaaliseen muotoon paikkatietopohjaiseen alustaan.  

Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on kaupunkiseudun kuntien välinen tiivis ja rakentava yhteistyö ja se, että ratkaisuilla tavoitellaan yksittäisen kunnan edun sijaan koko alueen kokonaisetua. Kiitokset erinomaisesta valmistelusta. Tästä on hyvä jatkaa tavoitteellista työtä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän Jyväskylän kaupunkiseudun kehittämiseksi. 

 

Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.2.2023