Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.2.2024 hyväksyttiin kolme kaavaa; kaksi teollisuus- ja työpaikkarakentamisen kaavaa ja yksi keskustan täydennysrakentamisen kaava. Näiden kaavojen avulla luomme edellytyksiä elinkeinoelämälle sekä viihtyisälle asumiselle.

Tikkakoskelle entisen asetehtaan läheisyyteen, valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön muodostuu toivottavasti uutta liiketoimintaa. Asemakaavamuutoksella muutetaan voimassa olevan asemakaavan mukainen teollisuus- ja työpaikkatontti pienemmiksi teollisuus-, varasto- ja liiketonteiksi ja asuintonteiksi. Korttelin sisälle rakennetaan katu ja tehtaankadun varteen kaavoitetaan kaksi asuinpientalotonttia, joilla saa olla vähäisesti ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työpaikkatoimintaa.

Lintukankaalle VT4 moottoritien Lintukankaan eritasoliittymän lounaispuolelle sijoittuva kaava-alue taas monipuolistaa Jyväskylän teollisuus- ja työpaikkatonttitarjontaa hyvien yhteyksien äärelle. Kaava-alueesta jo suurin osa on maankäytöltään muuttunutta entistä VT4 kunnostukseen perustettua asfalttiasemaa, joka soveltuu käytön jälkeen hyvin työpaikkarakentamiseen.

Vihreästä näkökulmasta mielenkiintoista on, että alueelle on tavoitteena saada uusiutuvaan energiaan perustuva energiaratkaisu ja yhteisen energiayhteisön perustaminen. Alueen kaavamääräyksissä on todettu, että energiaratkaisussa on tavoiteltava uusiutuvan energian tuotantoa tai liittymistä keskitetyn paikallisen uusiutuvan energian tuotantojärjestelmään. Korttelialueella on suositeltavaa hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja rakennusten lämmitysmuodon on suositeltavaa perustua uusiutuviin energialähteisiin. Lisäksi kaavamääräyksissä on useita aurinkoenergian käyttöä edistäviä määräyksiä. On hienoa, että kaavamääräyksillä ohjataan toimintaa energiatehokkaaseen suuntaan.

Nisulassa Harjun länsipuolella asemakaavan muutoksella muutetaan tontin käyttötarkoitus asumiselle. Kaavamuutoksella mahdollistetaan kahden kolmikerroksisen kerrostalon rakentaminen ja läheinen valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristön arvot on otettu laajasti huomioon kaavamääräyksissä. Esimerkiksi rakentamistavassa on määrätty, että rakennusten ja rakennelmien tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealaatuisia sekä väreiltään, materiaaleiltaan ja muodoiltaan ympäröivään rakennettuun kulttuuriympäristöön sopivia.

Kaavoituksen osalta tänä vuonna Jyväskylässä on käynnissä yksittäisiä asemakaavoja vielä laajempi kokonaisuus eli Jyväskylä yleiskaavan päivitys. Siinä ratkaistaan muun muassa missä sijaitsevat tulevat asuinalueet, mihin varataan yrityksille tulevaisuudessa tontit, saako virkistysalueille rakentaa uutta asutusta, sijoittuvatko uudet rakentamiselle varatut alueet hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle vai hajautetaanko kaupunkirakennetta?

Yleiskaavan aloituspäätöksen lähtökohdat perustuvat kaupunkistrategiaan ja resurssiviisauteen: kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, Jyväskylä on hiilineutraali vuonna 2030, luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen, resurssiviisas kulutus ja kiertotalous. Nämä periaatteet yleiskaavan päivittämiselle ovat erinomaisia ja näistä me vihreät haluamme pitää kiinni.

Ilona Helle

Kaupunginvaltuutettu

Kaupunkirakennelautakunnan jäsen