Jyväskylän vihreä valtuustoryhmä kiittää Tammirinteen kaavan palauttamisen puolesta äänestäneitä kaupunginvaltuutettuja sekä aktiivisia kaupunkilaisia!

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käytiin perusteellinen keskustelu Tammirinteen asemakaavan muuttamisen edellytyksistä. Valtuuston enemmistö halusi palauttaa kaavan valmisteluun luonto- ja virkistysarvojen nykyistä paremman huomioimisen vuoksi. Kun kaava tulee aikanaan uudelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn, oletamme evästyksen otetun huomioon.

Jyväskylän vihreän valtuustoryhmän mielestä uhanalaiset luontokohteet tulee jättää kokonaisuudessaan kaavoittamisen ulkopuolelle. Arvokkaat luontokohteet ovat usein kooltaan pieniä ja niitä löytyy myös keskeltä kaupunkia. Tästä syystä ne ovat usein myös alttiita tuhoutumaan kaavoituksen ja rakentamisen seurauksena. 

Luontokadon pysäyttäminen ei onnistu suojelemalla vain suuria alueita kaupunkien ulkopuolella. Se vaatii konkreettisia toimia myös kaupungeissa. Ensimmäinen askel on ottaa kaavoituksen lähtökohdaksi olemassa olevien, herkkien ja uhanalaisten luontotyyppien suojelu ja suunnitella täydennysrakentaminen sekä uudet kaava-alueet luonto sekä virkistysarvot huomioiden.

Jyväskylän vihreän valtuustoryhmän evästys kaavasta vastaaville viranhaltijoille sekä kaupunkirakennelautakunnalle on linjassa lautakunnan jäsenten jo aiemmin tekemien esitysten kanssa. Tammirinteen kaavaa tulee vähintäänkin muuttaa siten, että rakentamisen painopistettä siirretään kaavan pohjoisosasta eteläosaan. Tämä on ainoa keino turvata vaarassa olevan, erittäin uhanalaiseksi määritellyn suoalueen säilyminen sekä ottaa myös paremmin huomioon alueen monipuoliset virkistysarvot ja kaupunkilaisten tahtotila.