Vihreiden Jyväskylä huolehtii kuntalaisten hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Ekologinen kestävyys, sivistykseen satsaaminen, resurssien viisas käyttö ja kestävä kuntatalous toimivat pohjana vaikuttavassa politiikan teossa. Kaupungin päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Meidän Jyväskylässämme asukkailla on aito mahdollisuus vaikuttaa. Teemme politiikkaa omien periaatteidemme ja tutkitun tiedon pohjalta, emme eturyhmien lähtökohdista. Edistämme keskustelevaa, puoluerajat ylittävää yhteistyötä sekä systemaattista vaikutusten arviointia.

Vihreä sivistyskunta satsaa koulutukseen ja kulttuuriin

Vihreä Jyväskylä on sivistyksen, koulutuksen ja osaamisen keskus. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus yhdenvertaiseen kasvuun ja oppimiseen riittävän pienessä ryhmässä sekä terveessä ja turvallisessa tilassa. Lapsen ja nuoren yksilöllistä opinpolkua tuetaan moniammatillisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksesta alkaen. Meidän Jyväskylässämme lapset ja nuoret otetaan mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon ja kotien kanssa tehdään tiivistä kasvatusyhteistyötä.

 • Turvaamme koulutuksen riittävät resurssit. Asianmukaisilla resursseilla ja riittävän pienillä ryhmillä pidämme huolta sekä oppilaiden että henkilökunnan jaksamisesta.
 • Pidämme huolta siitä, että lapsen oikeudet otetaan huomioon päätöksenteossa. Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteossa esimerkiksi lisäämällä lapsivaikutusten arviointia.
 • Ehkäisemme syrjäytymistä ja parannamme koulupolun sujuvuutta nivelvaiheissa sekä kehitämme kolmiportaista tukea.
 • Lisäämme oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opinto-ohjauksen henkilöstöä oppivelvollisuuden pidentyessä.
 • Tuemme toimintatapojen muutosta sivistyspalveluissa vahvistamalla moniammatillista sekä hallinnonalat ylittävää yhteistyötä.
 • Tuemme lasten ja nuorten harrastamista sekä parannamme harrastusryhmien ja seurojen toimintaedellytyksiä. Lisäämme matalan kynnyksen mahdollisuuksia löytää harrastus niin liikunnasta, kulttuurista kuin vaikka järjestötoiminnasta.

Kaupungin sielu on kulttuuri. Se edistää hyvinvointia ja terveyttä, tuo työtä ja elinvoimaa sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Meidän Jyväskylässämme kulttuuri kuuluu kaikille. Monipuolisella kulttuurilla on vahva itseisarvo ja se on keskeinen osa jyväskyläläisten elämää. Haluamme parantaa sekä kulttuurilaitosten että vapaan kentän toimintaedellytyksiä.

 • Helpotamme kulttuurin yhdenvertaista saavutettavuutta tuomalla kulttuuria sinne missä ihmiset ovat. Esimerkiksi taideapteekin ja kulttuurineuvolan avulla tasavertaistamme eri ikä- ja erityisryhmien mahdollisuuksia nauttia kulttuurista.
 • Pidämme huolta kulttuurirakennuksistamme edistämällä Kulttuurin kaari -suunnitelman toteutumista. Meille on tärkeää, että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen akustisesta musiikkisalista.
 • Vahvistamme kirjastojen roolia asuinalueiden olohuoneina. Hyödynnämme kirjastojen ja koulujen synergiaetua tuomalla digitukipalvelut kaikkien saataville. Parannamme kirjastojen aukioloa laajentamalla itsepalvelua.

Monimuotoisen luonnon hiilineutraali kaupunki

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen lähtee pienistä, mutta tärkeistä päätöksistä kuntatasolla. Myös kaupungissa luonnon pitää olla kaikkien saavutettavissa. Haluamme rakentaa viihtyisää ja vehreää kaupunkia, jossa joukkoliikenne on sujuvaa ja kaupunki on rakenteiltaan ja palveluiltaan mahdollisimman toimiva – oli kyse sitten maaseututaajamasta, yhtenäisistä kaupunginosakeskuksista tai tiiviistä ydinkeskustasta.

 • Lisäämme suojelualueita ja pidämme huolta kaupunkivihreän riittävästä määrästä. Näin elinolosuhteet ja kulkureitit säilyvät paremmin myös luonnoneläimille.
 • Otamme kaupunkisuunnittelussa käyttöön ekologisen kompensaation ja viherkertoimen. Turvaamme puutaseen avulla sekä jo olemassa olevien puiden säilymisen että uusien puiden istuttamisen.
 • Edellytämme, että kaupunki luopuu avohakkuista omistamillaan metsäalueilla ja puuntuotannon euromääräisistä tulostavoitteista. Kaupunkistrategiaan otetaan tavoitteeksi suojella YK:n tavoitteen mukaisesti 30% kaikista kaupungin rajojen sisällä olevista metsistä 2030 mennessä.
 • Tarjoamme luontokokemuksia jokaiselle jyväskyläläiselle asuinpaikasta ja toimintakyvystä riippumatta. Ennallistamme Tourujokea, monipuolistamme luontopolkuja, kehitämme Kehä Vihreää ja tuomme jokaisen päiväkodin ja peruskoulun pihaan riittävän määrän metsäpohjaista kasvustoa.
 • Kiinnitämme täydennysrakentamisessa erityistä huomiota kaupunginosien omaleimaisuuteen. Tuemme keskustan elinvoimaisuutta tarjoamalla mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle ja kulttuurille sekä liittämällä Lutakon ja sataman entistä tiiviimmin osaksi keskustaa. Osallistamme kaikenikäiset jyväskyläläiset kaupunkisuunnitteluun muun muassa laajentamalla osallistuvaa budjetointia.

Jyväskylän tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii kunnianhimoisia ilmastotekoja. Kaupungin tulee ilmastotavoitteisiinsa päästäkseen siirtyä uusiutuvaan energiaan ja panostaa kestävään liikenteeseen. Kiertotalousajattelun myötä esimerkiksi ajoneuvojen ja lastipyörien yhteiskäyttö, tavaralainaamot sekä materiaalien resurssiviisas käyttö ovat luonteva osa tulevaisuuden kaupunkikuvaa.

 • Tuemme uusien energia- ja lämmitysratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä energiayhtiön kautta että kiinteistökohtaisesti.
 • Kaavoituksella ohjaamme rakennusten sijoittelua niin, että aurinkoenergian hyödyntäminen on mahdollista.
 • Energiatehokkuus, puurakentaminen ja materiaalien resurssiviisas käyttö toimivat kaupungin rakentamista ohjaavina lähtökohtina.
 • Vähennämme liikenteen päästöjä ja tarvetta yksityisautoilulle suunnittelemalla toimivaa ja tiivistä kaupunkirakennetta, sujuvoittamalla matkaketjuja, parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä tukemalla joukkoliikennettä. Parannamme sähköautoilun edellytyksiä lisäämällä latauspaikkojen määrää. Edistämme biokaasun tankkausasemien rakentamista sekä jatkamme biokaasun käyttöä bussi- ja tavaraliikenteessä.
 • Edellytämme kaupungin tarttuvan Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin laajasti jokaisella toimialalla.

Osaamisella työllisyyttä ja elinvoimaa

Vihreässä Jyväskylässä kuntatalous on kestävällä pohjalla. Käytämme eurot viisaasti palvelutarpeiden muutokset ennakoiden ja niihin varautuen. Vahvistamme kaupungin tulopohjaa tekemällä tuloksellista ja vaikuttavaa elinvoimapolitiikkaa tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Olemme avoimia uusille ajatuksille ja tavoille tuottaa palveluita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimesta.

 • Hillitsemme kustannusten kasvua ja parannamme palveluiden laatua ja saavutettavuutta muuttamalla kaupungin palvelurakenne toimialarajat ylittäväksi sekä siirtymällä ilmiölähtöiseen budjetointiin.
 • Vahvistamme kaupungin elinvoimaa harkituilla, vaikuttavilla investoinneilla, jotka houkuttelevat uusia yrityksiä, osaajia ja innovaatioita kaupunkiin.

Jyväskylän elinvoima syntyy vireästä ja monipuolisesta yrityskentästä sekä tiiviistä yhteistyöstä paikallisten korkeakoulujen kanssa. Kaupunki voi vastuullisesti toteutetuilla hankinnoillaan edistää puhtaan teknologian sekä kiertotalouden ratkaisuja ja näin edistää kestävää elämäntapaa sekä tavoitetta hiilineutraalista Jyväskylästä.

Tapahtumat ovat tärkeä osa elävää ja elinvoimaista Jyväskylää. Kiinnostava ja monipuolinen tapahtumatarjonta paitsi värittää kaupunkikuvaa, myös lisää asukkaiden hyvinvointia ja luo mahdollisuuksia palveluelinkeinolle, kuten ravintoloille, majoitusliikkeille ja kulttuuritoimijoille.

 • Tuemme yrittäjyyttä tarjoamalla yrittämiseen liittyvät palvelut yhdeltä luukulta ja varmistamme nopean päätöksenteon yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.
 • Teemme kaupungin hankintoihin ja kilpailutuksiin osallistumisen helpoksi myös pienille paikallisille toimijoille, esimerkiksi pilkkomalla suuria projekteja pienempiin osiin. Huomioimme hankinnoissa ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävät arvot.  Elintarvikehankinnoissa painotamme enenevässä määrin tuotantoeläinten hyvinvointikriteereitä ja jatkamme kasvisruuan osuuden lisäämistä.
 • Edistämme nuorten ja opiskelijoiden työllistymistä tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja kaikilla kaupungin toimialoilla sekä pilotoimalla kesätyösetelin rinnalla kesäyrittäjyysseteliä. Otamme toimenpiteissä huomioon myös kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet.
 • Kehitämme työnhakijoille mielekkäitä työllistymistä tukevia koulutuspaketteja yhdessä oppilaitosten kanssa sekä oppisopimuskoulutusta.
 • Helpotamme tapahtumien järjestämistä sujuvoittamalla viranomaisasiointia ja avaamalla tiloja nykyistä enemmän tapahtumajärjestäjien käyttöön. Puutumme aktiivisesti syrjintään ja rasismiin laatimalla kaupungin tilojen vuokraustoiminnalle eettiset säännöt.

Merkittävänä työnantajana kaupunki voi omalla esimerkillään kehittää hyvinvointia vahvistavaa työelämää. Joustavat käytännöt mahdollistavat työn ja perheen sekä erilaisten elämäntilanteiden yhteen sovittamisen. Se on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävää ja toimii kilpailuvalttina kasvavan kaupungin tarvitessa osaavaa työvoimaa.

 • Vahvistamme perheystävällisyyttä tuomalla joustoa työn ja perheen yhteensovittamiseen kaupunkiorganisaatiossa. Huomioimme lapsiperheiden lisäksi myös esimerkiksi ikääntyviä vanhempiaan hoitavien tarpeet.
 • Jatkamme osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien palkkaamista kaupungin eri toimialoilla ja tytäryhteisöissä sekä osa-aikaisen työn mahdollistamista.
 • Laajennamme anonyymin rekrytoinnin käyttöä ja kehitämme aktiivisesti siihen liittyviä henkilöstöpalveluiden toimintatapoja.

Hyvinvointi on Jyväskylän vahvuus

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on riippuvainen ympäröivästä monimuotoisesta luonnosta, monipuolisesta kulttuurista, liikuntamahdollisuuksista, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta, oikea-aikaisesti kohdennetuista palveluista sekä mielekkäästä työstä ja riittävästä toimeentulosta. Meille on tärkeää tukea terveyden edistämiseen tähtääviä palveluinnovaatioita ja yritystoimintaa. Haluamme edistää myös riippuvuuksista tai mielenterveyden ongelmista kärsivien henkilöiden lähipiirin jaksamista riittävillä tukipalveluilla.

Vihreässä Jyväskylässä panostetaan kaikenikäisten asukkaiden hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tuottaa tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, jotta asiakkaat pääsevät niiden piiriin. Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen tuki ovat paras ja vaikuttavin keino parantaa asukkaiden elämänlaatua.

 • Edistämme palvelujen saavutettavuutta sekä niiden sujuvuutta ja vaikuttavuutta siirtymällä yhden luukun periaatteeseen. Näin ehkäisemme ongelmien kasaantumista ja syrjäytymistä. Kiinnitämme huomiota asiakkaan toimijuuteen palveluprosessin aikana.
 • Puramme perusterveyden- ja hammashuollon jonoja laajentamalla vastaanottoaikoja. Tarjoamme tiloja myös yksityisten toimijoiden käyttöön.
 • Varmistamme lääkäreiden riittävyyden tiivistämällä koulutusyhteistyötä KYSin kanssa.
 • Kiinnitämme huomiota tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen edistämällä esteettömyyttä sekä kehittämällä palvelukulttuuria kielitietoiseksi ja selkokieliseksi.
 • Kehitämme ikäihmisten palveluverkostoa tarpeita vastaavaksi ja varmistamme henkilökunnan riittävyyden.
 • Parannamme mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta ja satsaamme näihin liittyvien ongelmien varhaiseen tunnistamiseen.
 • Pidämme huolta lastensuojelun ja varhaisen tuen henkilöstön riittävyydestä.
 • Huolehdimme yhä myös eläinten hyvinvoinnista

Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Kannustamalla ihmisiä itselleen mieluisten liikuntaharrastusten pariin pystytään paremman yksilöllisen hyvinvoinnin lisäksi saavuttamaan myös merkittäviä kansanterveydellisiä ja taloudellisia hyötyjä. Liikuntapääkaupunkia rakennetaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylään keskittyneen alan huippututkimuksen, urheiluseurojen ja yritysten kanssa. Kaupunkiympäristöä tulee suunnitella liikkumista edistäväksi ja huolehtia siitä, että eri lajien harrastajille pystytään turvaamaan riittävät toimintaedellytykset.

 • Lisäämme pyöräliikennettä nopeuttamalla baanaverkoston rakentamista sekä toteuttamalla kunnianhimoisesti myös muita kaupungin pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteita. Kävely- ja pyöräteiden kunnossapitoa ja valaistusta parantamalla edistämme niiden turvallisuutta ja käyttömukavuutta myös vuoden pimeimpinä aikoina.
 • Huolehdimme maksuttomien lähiliikuntapaikkojen, esimerkiksi uimarantojen ja hiihtolatujen, ylläpidosta. Uusia liikuntapaikkoja suunnitellessa kiinnitämme huomiota niiden saavutettavuuteen ja tasapuoliseen sijoittumiseen eri puolille kaupunkia. Maksullisten liikuntapalveluiden hinnat on pidettävä kohtuullisina.